Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

#20minutdlaMATEMATYKI

Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Autor: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska

Koordynator projektu w przedszkolu: Dorota Kurzawa

Temat:  #20minutdlaMATEMATYKI

Data wprowadzenia: 01.10.2022r.

Adresatami projektu są dzieci z oddziału przedszkolnego VI Morskie Stworki

Rozpoczęcie projektu nastąpi październik 2022 i trwać będzie  do czerwca 2023. Zajęcia  odbywać codziennie .

CELE PROJEKTU:

Cel ogólny:

Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców.

Cele szczegółowe:

 • Zachęcenie przedszkoli do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej
 • Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej [zarówno dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, jak i edukacji wczesnoszkolnej].
 • Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówki z rodzicami
 • Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w

Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, jak i domowej

 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć, zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami
 • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych.
 • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki
 • Utrwalenie własnych wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw matematyki

PRZEWIDYWANE EFEKTY, dla dziecka:

 • Zna cyfry i liczby, potrafi je umiejętnie stosować.
 • Kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą.
 • Dodaje i odejmuje przedmioty ustalając ich liczbę.
 • Liczy obiekty niewidoczne (dźwięki) i określa ich liczbę.
 • Umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym.
 • Potrafi rozpoznać cyfry i odczytywać je.
 • Wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce.
 • Współdziała i wymienia informacje.

PRZEWIDYWANE EFEKTY,  dla przedszkola:

 • Prowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówek z rodzicami
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez uatrakcyjnienie oraz podniesienie jakości zajęć,
 • Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój dzieci
 • Podniesienie jakości pracy przedszkola
 • Współpraca z najbliższym środowiskiem,
 • Promocja działań przedszkola.

TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. Zapoznanie z koncepcją.
 2. Ustalenie poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci.
 3. Systematyczna realizacja edukacji matematycznej zgodnej z założeniami Dziecięcej

Matematyki w sytuacjach edukacyjnych i codziennych.

 1. Organizacja warsztatów matematycznych (przynajmniej 2raz w ciągu roku szkolnego),
  w których rodzice mogą wziąć czynny udział
 2. Dzień Matematyki
 3. Sprawozdanie z udziału w projekcie w ciągu roku szkolnego 2022/2023

EWALUACJA

 1. Monitorowanie czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami, harmonogramem.
 2. Zebranie informacji zwrotnej od nauczycieli i rodziców uczestniczących w projekcie
 3. Zbieranie informacji zwrotnych od nauczycieli i rodziców uczestniczących w różnych formach doskonalenia w zakresie Dziecięcej Matematyki®
 4. Dokumentowanie przebiegu nauczania w działalności internetowej na zamkniętej grupie #20minutdlaMATEMATYKI-projekt

 

Narzędzia monitoringu:      

 • Wymiana doświadczeń w postaci postów i komentarzy na zamkniętej grupie #20minutdlaMATEMATYKI-projekt,

Źródła informacji: nauczycielki, rodzice, dzieci, dokumentacja pedagogiczna – scenariusze zajęć, zabaw,  scenariusze warsztatów z rodzicami, wymiana doświadczeń i fotorelacje na zamkniętej grupie #20minutdlaMATEMATYKI-projekt na facebooku.

Bibliografia

 1. E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, CEBP, Kraków 2015.
 2. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Edukacja matematyczna w klasie. Książka dla rodziców i nauczycieli, CEBP, Kraków 2014.
 3. E. Gruszczyk-Kolczyńska [red.], Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2014.
 4. E. Gruszczyk-Kolczyńska [red.], Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach, CEBP, Kraków 2019,
 5. E. Gruszczyk-Kolczyńska [red.], O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa 2012.
 6. Z. Jastrzębska-Krajewska, Ruch + muzyka = matematyka. Jak utrwalać w praktyce wybrane kompetencje matematyczne u dzieci przy zabawach muzyczno-ruchowych. Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli, muz. M. Konarski, wyd. CEBP, Kraków 2022.