Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Przedszkolaki kodują – zabawy matematyczne z kodowaniem

Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy”

Autor: Anna Dunikowska

Temat: „Przedszkolaki kodują – zabawy matematyczne z kodowaniem”

Data wprowadzenia: wrzesień 2022r

Adresatami innowacji są dzieci 4 letnie z grupy „Biedronki”

Rozpoczęcie innowacji nastąpi IX 2022 i trwać będzie  do VI 2023r.

Zajęcia odbywają się  raz w tygodniu.

Cel ogólny projektu:

– rozwijanie u dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych kompetencji kluczowych w sposób najbardziej im przyjazny: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie;

– wszechstronny rozwój dzieci w tym: rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, nauka szukania rozwiązań, wyciągania wniosków, kreatywnego myślenia w działaniu, rozwijanie kreatywności, pomysłowości dzieci;

Cele szczegółowe:

– odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności,

– trening pamięci,

– rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia,

– rozwój manualny oraz wzrokowo – ruchowy zwłaszcza motoryka mała,

– kształtowanie umiejętności społecznych,

– nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

– odczytywanie, rozumienie symboli i znaków.

Przewidywane efekty (dla dziecka):

– potrafi współpracować z rówieśnikami,

– potrafi odczytać proste symbole i znaki,

– potrafi zaplanować swoją pracę,

– samodzielnie tworzy proste kody,

Przewidywane efekty (dla przedszkola):

– wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez uatrakcyjnienie oraz podniesienie jakości zajęć,

– budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o zdrowie i rozwój dzieci

 

Tematyka zajęć:

Tematyka zajęć skorelowana została z tematyką kompleksową realizowaną w poszczególnych miesiącach,