Przedszkole nr 2 w Koninie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Czytaj więcej

Przedszkolak w świecie wartości

Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w Koninie

Autor: Ewa Kuźniacka

Temat: Projekt „Przedszkolak w świecie wartości”

 „Mocny system wartości to skuteczne narzędzie życiowego sukcesu,

 a zarazem ochrona przed wieloma błędami i złymi wpływami z zewnątrz.

Każde dziecko zasługuje na taki życiowy ekwipunek,

na niezawodne narzędzie autonawigacji.”

Koźmińska, E. Olszewska.

Data wprowadzenia: 01.09.2022r.

Adresatami projektu są dzieci z oddziału przedszkolnego grupa V „Motylki”

Rozpoczęcie projektu nastąpi 01.09.2022r. i trwać będzie  do 30.06.2023r.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu .

CELE PROJEKTU:

Cel ogólny:

Przekazanie dziecku wiedzy i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się
do otaczającego świata, grupy rówieśniczej, najbliższego otoczenia.

Cele szczegółowe:

  wzmacnianie umiejętności rozróżniania postaw akceptowanych i nieakceptowanych społecznie,

–   wdrażanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. konfliktach,

–  wdrażanie do okazywania wzajemnej życzliwości i tolerancji, szanowania praw innych

  rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych emocji: złość, smutek, radość, strach

PRZEWIDYWANE EFEKTY, dla dziecka:

 • zna konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania ustalonych społecznie norm,
 • zna reguły panujące w grupie ,
 • umie pokonywać trudności,
 • potrafi okazać  życzliwości i tolerancję,
 • rozpoznaje i nazywa uczucia i emocje swoje oraz innych,

PRZEWIDYWANE EFEKTY,  dla przedszkola:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez uatrakcyjnienie oraz podniesienie jakości zajęć,
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o zdrowie i rozwój dzieci
 • podniesienie jakości pracy przedszkola.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Wrzesień:

 1. Dobre maniery
 2. Odwaga
 3. Wrażliwość

Październik:

 1. Zdrowie

2.Patriotyzm

 1. Wyobraźnia

Listopad:

 1. Odpowiedzialność
 2. Życzliwość

Grudzień :

 1. Pomoc
 2. Uczciwość

Styczeń:

 1. Ochrona przyrody
 2. Odkrywanie

Luty:

 1. Dociekliwość
 2. Duma z pracy

Marzec:

 1. Tradycja

Kwiecień

1.Szacunek

 1. Wiedza

Maj

 1. Rodzina

Czerwiec

 1. Szczęście
 2. Rozwaga

 

EWALUACJA INNOWACJI

Sposoby i środki ewaluacji:

Obserwacje dzieci podczas zajęć, uroczystości grupowych , ich aktywność podczas proponowanych działań, obserwacja umiejętności i zaangażowania w sytuacjach zadaniowych

Bibliografia

Nataniel Branden „Jak dobrze być sobą. O poczuciu własnej wartości”. GWP Gdańsk 2007r.

Irena Koźmińska, Ewa Olszewska „Z dzieckiem w świat wartości” Świat Książki Warszawa 2007r.

Anette Kast- Zahn „Każde dziecko może nauczyć się reguł” Media Rodzin Poznań 1999 r.

Antonio Mazzii „Jak zepsuć dziecko w dziesięciu ruchach” Jedność Kielce 2005 r.

„Niestworzone historie. Bajki edukacyjne „ pod red. Beta Ziółkowska. ZYSK I S-KA Poznań 2007 r.

Rea Pica „Świetne zabawy dla małych dzieci” Liber warszawa 2006 r.